POLÍTICA DE PRIVADESA GENERAL

El present document té per objecte descriure la política de protecció de dades de Portal Formatiu S.L. (d'ara endavant PF), amb domicili Social a Carrer de la Unidad Nº 5 Entresòl, 27004 Lugo, Espanya.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de PF, sent aquesta Societat titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conformi a la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

En els formularis del Registre on es recaptin dades de caràcter personal, s'assenyalaran els diferents camps l'emplenament dels quals és necessària per realitzar el registre corresponent. Així, tret que s'indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a dites preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

El tractament automatitzat al fet que seran sotmesos totes les dades de caràcter personal recollits com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels Usuaris per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb el propietari d'aquesta pàgina web.

També seran utilitzats per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals l'Usuari decideixi subscriure's o utilitzar, per exemple:

  1. En el cas que s'hagi subscrit a la recepció de butlletins informatius, les seves dades només seran utilitzats per gestionar l'enviament d'aquest butlletí.

  2. En cas que hagi autoritzat l'enviament de publicitat, les seves dades només seran utilitzats per gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En aquest sentit se li informa que podrem enviar-li publicitat tant pròpia com de terceres empreses, relativa als productes i serveis que hagi utilitzat a través de la nostra pàgina web, i en tot cas sobre els sectors Financer, Editorial, Educació, Automoció, Telecomunicacions, Informàtica, Tecnologia, Llar, Bellesa, Immobiliari, Venda a distància, Gran consum, Alimentació, Col·leccionisme, Música, Pasatiempos, Oci, Viatges, Assegurances, Energia i Aigua, ONG i formació entre uns altres.

En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzats exclusivament per atendre les consultes que ens planti per aquest mitjà.

En el cas que ens faciliti dades d'un tercer, per exemple per informar a un conegut de la publicació d'un anunci, o per recomanar-li la nostra web o un article publicada en la mateixa, se li informa que vostè és responsable d'haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades de la mateixa que ens faciliti.

En certs casos, a més, es proposen cedir les dades personals a tercers. Quan serà procedent, aquesta circumstància serà degudament advertida als Usuaris en els formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i dit tercer, el tipus d'activitats a les quals es dedica i la finalitat al fet que respon la cessió. L'Usuari podrà oposar-se en tot moment a qualsevol o totes les cessions precitadas.

L'Usuari titular de les dades personals podrà exercir, en els termes i les limitacions establerts la normativa vigent, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant correu postal a la direccion assenyalada en l'encapçalament de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, indicant en el sobre "BAIXA REGISTRO INTERNET".

En la carta haurà d'indicar:

  1. L'adreça de correu electrònic amb la qual figura la seva alta a la nostra base de dades.

  2. La contrasenya que utilitza per accedir als nostres serveis online.

  3. Fotocòpia de DNI.

  4. Adreça postal.

  5. Telèfon de contacte.

PF garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Això no obstant, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservats en els fitxers titularitat de PF fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través del Portal, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d'autoritats administratives o judicials. En qualsevol cas li informem que, en cas que es vagi a realitzar la cessió a tercers de les seves dades personals, li serà comunicada prèviament especificant la identitat dels cesionarios i la finalitat amb que es van a tractar les dades que se cedeixen.

El lliurament de les dades de caràcter personal a través de qualsevol mitjà establert al Portal, suposa l'autorització expressa de l'Usuari per realitzar el tractament assenyalat en els paràgrafs anteriors. No obstant, si no desitja que les seves dades de caràcter personal proporcionats siguin tractats amb finalitats comercials i per a l'enviament de publicitat pròpia o de tercers dels sectors esmentats, podran oposar-se mitjançant correu postal a l'adreça assenyalada en l'encapçalament.